Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Представяне на Инкотермс 2010

Представяне на 8-то издание на списъка с кодове Инкотермс 2010 – Нови кодове са DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF от Инкотермс 2000.

Инкотермс са условия за международна доставка, публикувани от Международната търговска камара (ICC) и широко използвани при международните търговски сделки. Те се използват и в митническата декларация на ЕС (клетка 20 от ЕАД). Кодовете се публикуват в приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Осмото издание („Инкотермс 2010“) влиза в сила, считано от 01.01.2011 г.

Това преразглеждане е първото от 2000 г. насам и има за цел да адаптира правилата към промените, настъпили в световната търговия през последните десет години.

Най-очевидните промени във версия 2010 г. е премахването на 4-те кода DDU, DEQ, DES и DAF. Две нови условия се прибавят DAT и DAP, с което новата версия има общо 11 кода.

Категории условия на доставка

В INCOTERMS 2010 термините са групирани в четири съществено различни категории:
 • Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория “Е” от първата буква на “E” на термина EXW).
 • Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория “F” от първите букви “F” на термините FCA, FAS и FOB).
 • Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория “C” от първите букви “C” на термините CFR, CIF, CPT и CIP).
 • Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория “D” от първите букви “D” на термините DATDAP и DDP).

Условия на доставка

INCOTERMS 2010 описва 11 условия на доставка (с пълното / съкратеното название на английски с превод на български):

 • EXW – EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA – Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB – Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR – Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT – Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP – Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAT – Delivered At Terminal (named terminal of destination) / доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението)
 • DAP – Delivered At Place (named place of destination) / = доставено (уговорено място в местоназначение)
 • DDP – Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)