FAS (Free Alongside Ship) – ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Франко протежение на кораба” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване. При условията FAS на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорт/износ.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. Ако страните пожелаят купувачът да поеме върху себе си задължението за митническо изчистване на стоката за износ, то това трябва точно да бъде отбелязано и уговорено в съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Даденият термин може да се прилага само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория “F” от първите букви “F” на термините FCA, FAS и FOB).