CIP (Carriage and Insurance Paid To) – ПРЕВОЗ И ЗАСТРАХОВКА, ПЛАТЕНИ ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Превоз и застраховка, платени до” означава, че продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин. При условията CIP, на продавача също се възлага задължението да открие застраховка за риск от загуби и повреди на стоката по време на транспорта в полза на купувача. Следователно, продавачът сключва договор за застраховка и заплаща застахователните вноски.

Купувачът трябва да има впредвид, че съгласно условията на термина CIP, от продавача се изисква да осигури застраховка с минимално покритие. В случай, че купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той трябва да договори това изрично с продавача или сам да вземе мерки за сключване на допълнителна застраховка. Под думата “превозвач” се разбира всеки човек/лице, който, в договор за превоз, поема задължението да осигури самия транспорт или да организира превоза на стоката с железопътен, автомобилен, въздушен, морски, вътрешно-воден транспорт или чрез комбинация от такива видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия превозвач. При условията на термина CIP, на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износ.

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория “C” от първите букви “C” на термините CFR, CIF, CPT и CIP).