DAP (Delivered At Place) – ДОСТАВЕНО НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ (уговорено място)

Кодът DAP включен в Incoterms 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DAF и DDU от Incoterms 2000

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача в превозното средство с което са пристигнали, готови за разтоварване от транспортното средство в уговорено място на местоназначението.

Препоръчва се страните да определят възможно най-ясно момента в който в договореното мястото на пристигане, рисковете се прхвърлят от продавача на купувача.

Ако продавачът е отговорен за изчистването на митническите и др. формалности за стоките при внос в мястото на местоназначение, заплащане на мита и т.н., трябва да се използва терминът DDP.

Отговорности

  • Продавачът носи отговорност и поема риска да достави стоката до уговореното място
  • Продавачът е длъжен да освободи стоките за износ – митнически и др. формалности
  • Ако продавачът поеме разходите по разтоварването в местоназначението, освен ако преди това нямат друга уговорка, няма право на възстановяване на тези разходи
  • Купувачът е отговорен за изпълнението на митническото оформяне и заплащане на всякакви митнически и др. задължения при внос

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория “D” от първите букви “D” на термините DATDAP и DDP).