DAT (Delivered at Terminal) – ДОСТАВЕНО НА ТЕРМИНАЛ (уговорен терминал в местоназначението)

Кодът DAT включен в Incoterms 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DEQ и DES от Incoterms 2000

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, след като бъдат разтоварени от транспортното средство в уговорен терминал в уговорено пристанище или уговорено място в местоназначението.

“Терминал” включва: кей, склад, контейнерен терминал или автомобилен, железопътен и въздушен терминал.

Страните трябва да определят възможно най-ясно момента в който в уговорения терминал в местоназначението, риска ще се прехвърли от продавача на купувача на стоките.

Ако страните искат продавача да поеме всички разходи и отговорности за доставка до друг пункт на местоназнащението, трябва да бъдат използвани термините DAP или DDP.

Отговорности

  • Продавачът отговаря за разходите и рисковете за доставяне на стоките в мястото, определено в договора
  • Продавачът отговаря за изчистването на митническите формалности и процедури при износ
  • Купувачът е отговорен за изчистването на митническите формалности при внос на стоките и за заплащането на митни сборове и др. такси

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория “D” от първите букви “D” на термините DATDAP и DDP).