FOB (Free On Board) – ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Франко борд” означава, че продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване. При условията на термина FOB на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износа.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача.

Ако страните нямат намерение да доставят стоката през борда на съда/кораба, следва да приложат термин FCA.

Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория “F” от първите букви “F” на термините FCA, FAS и FOB).