DDP (Delivered Duty Paid) – ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Доставено, мито платено” означава, че продавачът е предоставил стоката преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението (под думата “сборове” тук се подразбират отговорността и риска за извършване на митническото изчистване, а също за плащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове).

Докато терминът EXW възлага минимални задължения на продавача, то терминът DDP предполага максималните му задължения.

Този термин не може да се използва, ако продавачът е неспособен пряко или косвено да придобие разрешителното/лиценза за вноса . Ако страните се споразумеят да изключат от задълженията на продавача някои от разходите, платими при вноса от стоките (като данък добавена стойност – ДДС), това трябва да бъде изяснено, добавяйки ясна формулировка за това в договора за покупко-продажба.

Рисковете се поемат от продавача

Разходите се поемат от продавача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория “D” от първите букви “D” на термините DATDAP и DDP).