CIF (Cost, Insurance and Freight) – СТОЙНОСТ, ЗАСТРАХОВКА И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Стойност, застраховка и навло” означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача. При условието на термина CIF, обаче, на продавача се възлага също задължението по придобиването на морска застраховка в полза на купувача срещу рискове от загуби и повреди на стоката по време на превоза. Следователно, продавачът е задължен за сключи договор за застраховка и да заплати застрахователните вноски. Терминът CIF изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Получателят е длъжен да вземе впредвид, че съгласно условията на термина CIF, от продавача се изисква застрахователно осигуряване само с минимално покритие. Ако купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той би трябвало изрично да се договори с продавача за това или сам да предприеме мерки за сключване на допълнителна застраховка.

Ако страните не предвиждат да доставят стоката през/над борда на кораба, би трябвало да бъде използван термин CIP.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки само за морски и вътрешно-воден транспорт.

 

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория “C” от първите букви “C” на термините CFR, CIF, CPT и CIP).