FCA (Free Carrier) – ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Франко превозвача” означава, че продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача при уговорено място и преминали митническо изчистване за износ. Трябва да се отбележи, че изборът на мястото на доставка има значение за задълженията по натоварването и разтоварването на стоките при това място. Ако доставката става в помещенията на продавача, продавачът е отговорен за натоварването. Ако доставката става в някое друго място, продавачът не е отговорен за разтоварване.

Даденият термин може да се използва при превоз с обикновен вид транспорт, включително и при смесени превози.

Под думата “превозвач” се разбира всяко лице, което на основанието на договор за превоз, се задължава да осъществява или организира превоза на стоката по железопътен, автомобилен, въздушен, морски и вътрешно-воден транспорт или комбинация от тези видове транспорт. Ако купувачът повери на друго лице, не явяващо се като превозвач, да приеме стоката, то се счита, че продавачът е изпълнил своите задължения по доставката на стоката от момента на предаването й на даденото лице.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория “F” от първите букви “F” на термините FCA, FAS и FOB).