CPT (Carriage Paid To) – ПРЕВОЗ, ПЛАТЕН ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът “Превоз, платен до” означава, че продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Терминът CPT изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Това значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача. Под думата “превозвач” се разбира всяко лице, което на базата на договор за превоз, поема задължението да осъществи или организира превоза на стоките по железопътен, автомобилен, въздушен, морски или вътрешно-воден транспорт или в комбинация от тези видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия от тях.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки с всеки вид транспорт, включително и при смесени превози.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория “C” от първите букви “C” на термините CFR, CIF, CPT и CIP).